Week5

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
5
จันทร์
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว
กิจกรรม : เดินเล่นให้เป็นเรื่อง
ขั้นเตรียม นาที )
นักเรียนนั่งเป็นวงกลมที่สนาม จับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆแล้วปิดเปลือกตาช้าๆ  มีสติ  รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym พี่ปัญญากับกอหญ้าสลับซายขวา 10 ครั้ง
- กระดาษครึ่ง A4
- ปากกา
เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม  :
- กำกับสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- ใคร่ครวญ เห็นความเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
- ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
- เครารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง


ขั้นกิจกรรม 15 นาที )
- ครูให้โจทย์กับนักเรียนคือ “เดินเป็นคู่โดยขณะที่เดิน จะมีผู้เล่ามีหน้าที่เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ส่วนอีกฝ่ายคือผู้ฟังหน้าที่คือเป็นผู้ฟังที่ดี และเดินไปรวมกันบริเวณใต้ถุนบ้าน”
- ครูปล่อยนักเรียนเดินทีละคู่
- นักเรียนเดินสนทนาเป็นคู่และรวมกันบริเวณใต้ถุนบ้าน
- ครูสุ่มถามผู้ฟัง และ ผู้พูด“นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้” ประมาณ 4-5 คน
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ ( 5 นาที ) :
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  : ( 3นาที ) :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  : ( 15 นาที ) :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเก้าอี้ 2 ขา
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : ( 5 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

วันพุธ
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว
กิจกรรม : กบเหลาดินสอเล่าเรื่องราว
ขั้นเตรียม :  ( 5 นาที )
 - นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ฟังเสียงลมพัดใบสน ฟังเสียงธรรมชาติ แล้วลืมตา
- เศษกบเหลาดินสอ
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 กาว เศษกบเลาดินสอ)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
 ขั้นกิจกรรม  :
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวกับสิ่งต่างๆ
-        สร้างสรรค์จินตนาการจากเศษกบเหลาดินสอ
-        ฝึกสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม  : ( 15 นาที )
-  ครูนำอุปกรณ์ กระดาษ กาว เศษกบเหลาดินสอมาวางไว้ข้างหน้าตัวเอง
-  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น กาว 1ฝา เศษกบเลาดินสอ 1 อัน ) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
- ครูให้นักเรียนนำเศษกบเหลามาสร้างเป็นรูปภาพพร้อมทั้งต่อเติมเป็นเรื่องราว
- นักเรียนแลกเปลี่ยนภาพสร้างเรื่องราวของตัวเองจากเศษกบเหลาดินสอ
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองในสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมในครั้งนี้
- นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ ( 5 นาที ) :
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว
กิจกรรม : เรียนรู้ผ่านผู้มีประสบการณ์จริง
ขั้นเตรียม :  ( 5 นาที )
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- นักเรียนทำ Brain Gym 2 ท่า สลับซ้ายขวา 10 ครั้ง (ท่างูเห่า/ สุนัขจิ้งจอก และท่ากำ/แบ)
- ป้าแม่ครัว
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
 ขั้นกิจกรรม  :
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
- เครารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม  : ( 15 นาที )
- คุณครูแนะนำแม่ครัว 
- คุณครูให้แม่ครัว  เล่าเรื่องราวของตนเอง เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตและการทำงาน และความภาคภูมิใจในงานที่ตนเองทำ  
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากที่ได้ฟังเรื่องราว  และจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
- นักเรียนเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้กับชีวิตตนเอง
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองในสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมในครั้งนี้
- นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ :  ( 5 นาที )
- ขอบคุณพนักงาน  ขอบคุณเรื่องเล่าที่มีความหมาย  
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ศุกร์
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีสติรู้ตัว

กิจกรรม : ความจริง
ขั้นเตรียม :  ( 5 นาที )
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา จับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ค่อยๆ หลับตา รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ แล้วลืมตาช้าๆ
- นักเรียนกำกับสติ ด้วยการแตะสัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกาย จากบนลงล่าง
- ตะกร้าอุปกรณ์  (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม  :
-        กำกับสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-        ใคร่ครวญ เห็นความเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
-        เห็นความมีอยู่จริงในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม : ( 15 นาที )
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนมองไปรอบๆตัวของตัวเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างที่อยู่รอบๆตัวเราในตอนนี้
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสิ่งใดมีอยู่จริงบ้าง (ไม่ปรุงแต่ง  ไม่มีใครบอกว่ามันคือสิ่งนี้ )?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
- นักเรียนแต่ละคนวาดและเขียนบรรยายสิ่งที่คิดว่ามีอยู่จริงลงในกระดาษ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ ( 5 นาที ) :
ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน


ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรมขั้นจบ


ตัวอย่างชิ้นงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น