Week2

 
week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2

จันทร์
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : ย้อนวันฉันเป็นเด็ก
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้น
ค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง สัก 2-3ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นด้วย Brain Gym (แบบ
แตะส่วนต่างๆของร่างกาย)
- ตุ๊กตา
- รถยนต์
- ของเล่นอื่นๆ
- กระดาษครึ่ง
กระดาษ A4
- เพลงบรรเลง
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
-ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์(ตุ๊กตา หุ่นยนต์
ของเล่นเด็กฯลฯ) โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดนักเรียนสังเกตเห็นอะไร?” “รู้สึกอย่างไร?”
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ
1แผ่น ขณะที่ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
- ครูให้โจทย์ถ้านักเรียนเลือกของ
เล่นได้ 1อย่าง จะเลือกอะไร? เพราะเหตุใด” “นักเรียนนึกถึงเหตุการณ์ไหนที่เกี่ยวข้องกับของเล่นชิ้นที่เลือก?”
- นักเรียนเขียนเรื่องราวตอบคำถาม
ลงในกระดาษที่ครูแจก
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานโดย
ครูตั้งคำถาม
- นักเรียนส่งกระดาษกลับมาเรื่อยๆ
จนกระทั้งถึงคุณครู ขณะที่ส่งแต่ละคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม ทั้งคนรับและคนส่ง
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower
ในความตั้งใจของทุกคน
อังคาร
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม กำกับสติ
ด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก ของตัวเอง
- ครูพูด Scan ร่างกายสั้นๆให้
นักเรียนรับรู้ความรู้สึกบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย
-  เพลงบรรเลง
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
-ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
-เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
-เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูพายืดหยุ่นร่างกาย
- กางแขนทั้ง 2ข้างออกเอนไป
ด้านหลัง นับ 1 2 3 4 5
-  มือทั้ง 2 ข้าง จับที่ไหล่หมุน
หัวไหล่(ด้านหน้า-ด้านหลัง) ด้านละ 10 ครั้ง
- หมุนคอ(ซ้าย-ขวา) ด้านละ 5 ครั้ง
- สะบัดมือ ,ข้อมือ,ข้อเท้า อย่างละ
5         ครั้ง
- นักเรียนและครูเริ่มทำโยคะ
ท่ายืน
- ท่าที่ 1 ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าที 2 ท่าภูเขา
- ท่าที่ 3 ท่าต้นไม้
- ท่าที่ 4 ท่าเก้าอี้ 1 ขา
ท่านั่ง
- ท่าที่ 5 ท่าผีเสื้อ
- ท่าที 6 ท่าหงส์
- ท่าที่ 7 ท่าเต่า
ท่านอน
- ท่าที่ 8 ท่าจระเข้
- ท่าที 9 ท่างูใหญ่
- ท่าที่ 10 ท่าคันธนู
- ท่าที่ 11 ท่าจบ นอนในท่า
ปลาดาว (Body Scan สั้น)
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower
ในความตั้งใจของทุกคน
พุธ

ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : ความรู้สึกแห่งมิตรภาพ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทาย
เคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นด้วย Brain Gym (แบบ
ท่างูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอก , ท่าจีบแอล)
- ชุดอุปกรณ์
(กระดาษ A4 1 แผ่น,ปากกา)
- เพลง วันเดือนปี
- เพลงบรรเลง
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
-ฝึกการมีสติ มีสมาธิในการจดจ่อ
-แบ่งปันความรู้สึกและปรารถนาดีต่อผู้อื่น

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไปทางด้าน
ซ้ายมือโดยให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์คนละ 1 ชุด (กระดาษ A4 1 แผ่น,ปากกา) ก่อนที่จะรับตะกร้าอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
- เมื่อได้รับกระดาษครบทุกคนแล้ว
ครูเปิดเพลง วันเดือนปีให้นักเรียนได้รับฟัง
- ครูให้โจทย์นักเรียนเคยทำ
วีรกรรมใดกับเพื่อนแล้วทำให้เพื่อนโกรธมากที่สุดจนทำให้เรารู้สึกผิด”,”ถ้าอยากบอกเพื่อนต่อการกระทำในครั้งนั้นอยากจะบอกอะไรเพื่อน?”
- นักเรียนเขียนเรื่องราวตอบคำถาม
ลงในกระดาษที่ครูแจก
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานโดย
ครูตั้งคำถาม
- นักเรียนส่งกระดาษกลับมาเรื่อยๆ
จนกระทั้งถึงคุณครู ขณะที่ส่งแต่ละคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม ทั้งคนรับและคนส่ง
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower
ในความตั้งใจของทุกคน

พฤหัสบดี

ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทกวี
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทาย
เคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นด้วย Brain Gym (ใช้
ปลายนิ้วเคาะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆตามคำบอกอย่างมีสติอย่างน้อยเคาะที่ละ 10 ครั้ง ,ท่านับเลขโดยใช้นิ้วประกอบ)
- บทกวี ครู
- ชุดอุปกรณ์
(กระดาษ A4 1 แผ่น,ปากกา)
- เพลงบรรเลง
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
-ฝึกสติ มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
-สร้างจินตนาการ
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำบทกวีครูพร้อมกับ
อ่านให้นักเรียนฟัง
- เมื่อครูอ่านกวีจบ ครูใช้คำถาม
กระตุ้นคิดในความคิดของนักเรียน ครูเปรียบเสมือนสิ่งใด เพราะอะไร?”(ให้นักเรียนสื่อสารสิ่งที่ตนเองคิด)
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไปทางด้าน
ซ้ายมือโดยให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์คนละ 1 ชุด (กระดาษ ครึ่งกระดาษ A4 1 แผ่น,ปากกา) ก่อนที่จะรับตะกร้าอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
- ครูให้โจทย์ให้นักเรียนแต่งบทกวี
ตามจินตนาการภายในเวลา 5 นาที
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานโดย
ครูตั้งคำถาม
- นักเรียนส่งกระดาษกลับมาเรื่อยๆ
จนกระทั้งถึงคุณครู ขณะที่ส่งแต่ละคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม ทั้งคนรับและคนส่ง

ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower
ในความตั้งใจของทุกคน
ศุกร์

ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : ความรู้สึกแห่งมิตรภาพ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทาย
เคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนจับมือเพื่อนคนข้างๆ
จากนั้นค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง สัก 1 นาที
- ครูกระตุ้นด้วย Brain Gym (แบบ
ใช้หัวแม่มือในการกดสัมผัสปลายนิ้วทุกนิ้วอย่างมีสติ,ท่านับเลขโดยใช้นิ้วประกอบ)
- ชุดอุปกรณ์
(กระดาษ A4 1 แผ่น,ปากกา)
- ธนบัตร 1 ใบ
- ปากกา 1 ด้าม
- เพลงบรรเลง
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญให้เห็นความแตกต่างระหว่างมูลค่ากับคุณค่าของสิ่งต่างๆ
- มีสติและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ
- เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก
- “ทุกๆสิ่งเป็นแค่กายมายาไม่มีอยู่จริง
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูนำธนบัตร 1 ใบและปากกา 1
ด้ามมาว่างไว้ที่กลางวงกลม พร้อมกับให้นักเรียนสังเกต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดนักเรียน
เห็นอะไร?”,”ธนบัตรและปากกาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?” (ให้นักเรียนสื่อสารสิ่งที่ตนเองคิด)
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไปทางด้าน
ซ้ายมือโดยให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์คนละ 1 ชุด (กระดาษ ครึ่งกระดาษ A4 1 แผ่น,ปากกา) ก่อนที่จะรับตะกร้าอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
- ครูให้โจทย์ถ้าในขณะนี้เราต้อง
ซื้อหนังสือ 1 เล่ม นักเรียนจะเลือกอะไรระหว่างปากกากับธนบัตร? ”,“ถ้าในขณะนี้เราต้องเขียนนิทาน1 เรื่อง นักเรียนจะเลือกอะไร ระหว่างปากกากับธนบัตร?”ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นพร้อมบอกเหตุผล
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานโดย
ครูตั้งคำถาม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดนักเรียน
สังเกตเห็นอะไร ระหว่างธนบัตรกับปากกา สิ่งของสองสิ่งนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?”(ให้นักเรียนได้สื่อสารสิ่งที่คิด)
- นักเรียนส่งกระดาษกลับมาเรื่อยๆ
จนกระทั้งถึงคุณครู ขณะที่ส่งแต่ละคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม ทั้งคนรับและคนส่ง
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower
ในความตั้งใจของทุกคน

    ประมวลภาพกิจกรรม
ขั้นเตรียม


 ขั้นกิจกรรม
เราเหมือนและแตกต่างจากสิ่งของชนิดใด ระหว่าง ขวดน้ำพลาสติกที่มีน้ำครึ่งขวด  แลกซินวงกลม 
กระปุ๊กน้ำใหญ่มีลวดลาย  เพราะเหตุใดขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น