Week3

week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3

จันทร์

ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรมนาฬิกากับชีวิต
ขั้นเตรียม5 นาที
- ครูและนักเรียนกลัวทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูนำนักเรียนทำ Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
- กระดาษตัดเป็นรูปวงกลม สีไม้
- เรื่องเล่าเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งความสุขจากคุณครู
- เพลงบรรเลง
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
ใคร่ครวญ ทบทวน เชื่อมโยง และเห็นคุณค่าของเวลา
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูนำนาฬิกามาให้นักเรียนดู และตั้งคำถามว่า นักเรียนเห็นอะไร นึกถึงอะไร รู้สึกอย่างไร และสิ่งที่เห็นมีความสำพันธ์กับชีวิตของตัวเราอย่างไร
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ตนเองรูสึกมีความสุข เช่น เวลาหนึ่งทุ่ม จะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกมีความสุข เพราะจะได้ทานข้าวเย็นและสนทนากันกับทุกคนในครอบครัว
ครูแจกกระดาษรูปวงกลมให้นักเรียน และให้นักเรียนใคร่ครวญทบทวนถึงช่วงเวลาที่ตนเองรู้สึกมีความสุขมากที่สุด และให้นักเรียนวาดภาพนาฬิกาของตนเองโดยตกแต่งเป็นเรื่องราวที่สัมพันธ์กับความรู้สึกนั้น
ครูให้นำเสนอช่วงเวลาที่มีความสุขตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง

ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
 - ครูขอบคุณทุกเรื่องราวจากนักเรียนทุกคน
อังคาร
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม กำกับสติ
ด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก ของตัวเอง
- ครูพูด Scan ร่างกายสั้นๆให้
นักเรียนรับรู้ความรู้สึกบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย
เพลงบรรเลง
ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
- เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
- เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูพายืดหยุ่นร่างกาย
- กางแขนทั้ง 2ข้างออกเอนไป
ด้านหลัง นับ 1 2 3 4 5
มือทั้ง 2 ข้าง จับที่ไหล่หมุน
หัวไหล่(ด้านหน้า-ด้านหลัง) ด้านละ 10 ครั้ง
- หมุนคอ(ซ้าย-ขวา) ด้านละ 5 ครั้ง
- สะบัดมือ ,ข้อมือ,ข้อเท้า อย่างละ
5         ครั้ง
- นักเรียนและครูเริ่มทำโยคะ
ท่ายืน
- ท่าที่ 1 ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าที 2 ท่าภูเขา
- ท่าที่ 3 ท่าต้นไม้
- ท่าที่ 4 ท่าเก้าอี้ 1 ขา
ท่านั่ง
- ท่าที่ 5 ท่าผีเสื้อ
- ท่าที 6 ท่าหงส์
- ท่าที่ 7 ท่าเต่า
ท่านอน
- ท่าที่ 8 ท่าจระเข้
- ท่าที 9 ท่างูใหญ่
- ท่าที่ 10 ท่าคันธนู
- ท่าที่ 11 ท่าจบ นอนในท่า
ปลาดาว (Body Scan สั้น)
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower
ในความตั้งใจของทุกคน

พุธ
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : รูปทรงกับตัวฉัน
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้น
ค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง สัก 2-3 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นด้วย Brain Gym (แบบ
นับเลข 1 – 20 ภาษามือและนับถอยหลังกลับจาก 20 - 1)

ขั้นกิจกรรม
- ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของรูปทรงเรขาคณิตศาสตร์กับสิ่งต่างๆ


ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ให้นักเรียน
พร้อมกับให้นักเรียนแต่ละคนหยิบอุปกรณ์คนละ 1 ชุด( กระดาษ A4 ที่มีรูปวงกลมอยู่ตรงกลางของกระดาษ,ปากกา) ขณะที่ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
- เมื่อทุกคนได้อุปกรณ์ครบแล้ว ครู
ถามกระตุ้นคิดถ้าให้นักเรียนเลือกที่จะเป็นรูปทรงเรขาคณิตศาสตร์ 1 รูปทรง นักเรียนจะเป็นรูปทรงใด และรูปทรงนั้นเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองอย่างไร?”(ให้นักเรียนได้สื่อสารสิ่งที่คิดออกมา)
- ครูให้โจทย์ให้นักเรียนนำรูปทรง
เรขาคณิตศาสตร์มาสร้างสรรค์ภาพ 1 ภาพ ที่แสดงถึงการเป็นตัวเรามากที่สุด จากกระดาษที่ครูแจกให้(มีรูปวงกลมอยู่ที่กลางกระดาษ)
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานโดย
ครูตั้งคำถาม
- นักเรียนส่งฉลากคำถามกลับมา
เรื่อยๆจนกระทั้งถึงคุณครู ขณะที่ส่งแต่ละคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบ
น้อม ทั้งคนรับและคนส่ง
ชุดอุปกรณ์
( กระดาษ A4 ที่มีรูปวงกลมอยู่ตรงกลางของกระดาษ,ปากกา)
- เพลงบรรเล
ผ่อนคลาย
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower
ในความตั้งใจของทุกคน


พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว

กิจกรรม : ของเล่นชิ้นแรก
ขั้นเตรียม 5 นาที
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน

ขั้นกิจกรรม
จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
ใคร่ครวญตนเอง
มีสติและรับฟังผู้อื่น
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูนำสิ่งของ ของเล่นหรืออื่นๆของคุณครูพร้องเล่าความประทับใจและความทรงจำดีๆให้นักเรียนร่วมรับฟัง
-นักเรียนแต่ละคนใคร่ครวญตนเองและนึกถึงของเล่นชิ้นแรกของตนเองพร้องแลกเปลี่ยนเล่า
ประสบการณ์และความทรงจำดีๆให้เพื่อนและครูร่วมรับฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “ของเล่นชิ้นแรก”
ของเล่นชิ้นแรก
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
ศุกร์
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : คุณค่า  หรือมูลค่า ต่างกันอย่างไร
ขั้นเตรียม 5 นาที
-  นักเรียนแต่ละคนทำสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
- ปากกา 1 แท่ง
- เงิน 100 บาท
- เหตุการณ์
- กระดาษ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
- ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
-  ครู วาง ปากกา 1 แท่ง และเงิน 100 บาท ไว้ที่กลางวง
- ครูเล่าเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ให้นักเรียนฟังพร้อมให้นักเรียนเลือกว่าจะเลือกสิ่งได้  ระหว่างปากกา  กับเงิน
   เหตุการณ์ที่ 1 หากตอนนี้เราต้องซื้ออาหารเพื่อนำมารับประทานกับเพื่อนๆ  เราจะเลือกอะไร เพราะอะไร
   เหตุการณ์ที่ 2 และถ้าตอนนี้ครูให้พี่แต่ละเขียนความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน  เราจะเลือกอะไร  เพราะอะไร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า 2 เหตุการณ์นี้แตกต่างกันอย่างไร เพราะอะไร?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน
      
                                                                              ตัวอย่างกิจกรรม
                                                                                 ขั้นนำ


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น